SIBBM Seminars

18th SIBBM Seminar

Bari • 2023

DISCOVER MORE
17th SIBBM Seminar

Rome • 2022

DISCOVER MORE
16th SIBBM Seminar

Online • 7-10 June 2021

DISCOVER MORE
15th SIBBM Seminar

Bologna • 2019

DISCOVER MORE
14th SIBBM Seminar

Rome • 2018

DISCOVER MORE
13th SIBBM Seminar

Milan • 2017

DISCOVER MORE
12th SIBBM Seminar

Naples • 2016

DISCOVER MORE
11th SIBBM Seminar

Turin • 2015

DISCOVER MORE
10th SIBBM Seminar

Trento • 2014

DISCOVER MORE
9th SIBBM Seminar

Pavia • 2013

DISCOVER MORE
8th SIBBM Seminar

Palermo • 2012

DISCOVER MORE
7th SIBBM Seminar

Trieste • 2011

6th SIBBM Seminar

Padua • 2010

5th SIBBM Seminar

Naples • 2009

4th SIBBM Seminar

Milan • 2008

2nd SIBBM Seminar

Rome • 2006

DISCOVER MORE